De vereniging heeft de Bijbel als Gods woord tot grondslag, mede uitgesproken in het belijden der kerk. Daarin is Jezus Christus de weg tot heil. Hij geeft ons het grote gebod: God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Dit alles is voor ons inspiratie en richtlijn voor opvoeding en onderwijs. 

Onze vereniging heeft een pluriform karakter, wat zijn weerslag vindt in de samenstelling van het bestuur en het personeel. Bestuursleden, leerkrachten en leerlingen zijn afkomstig uit diverse protestants christelijke kerken.

Op de scholen beschouwen wij het als een uitdaging om te werken aan de christelijke identiteit. Ten aanzien van vragen over Bijbel, geloof en kerk, ontmoeten bestuur, personeel en ouders elkaar in een open gesprek. De persoonlijke opvattingen spelen hierbij een rol.

Vanuit onze christelijke identiteit willen wij het totale onderwijs binnen onze scholen gestalte geven. De identiteit beschouwen we als kleur, atmosfeer, 'zuurdesem' voor de onderwijsleersituaties.

In onze christleijke scholen willen wij zichtbaar, tastbaar en aanwijsbaar maken, dat we bezield zijn door de blijde boodschap. Dit betekent dat we de waarden en normen, die ons vanuit de Bijbel worden aangereikt, willen vertalen in het leven van hier en nu.

De basisscholen van onze vereniging stellen zich op als gastvrije scholen, waar ook kinderen uit niet-kerkelijk gebonden gezinnen zich welkom weten, mits de ouders het uitganspunt van de vereniging zullen respecteren. Aanmeldingsgesprekken vinden in dit verband plaats om wederzijds de nodige duidelijkheid te verschaffen.

Identiteit

De Koningin Emmaschool is aangesloten bij IRIS, vereniging voor Christelijk Onderwijs te Kampen. Deze vereniging is ontstaat op 1 augustus 1998 uit een bestuurlijke fusie van drie protestant-christelijke schoolverenigingen.Twee verenigingen uit Kampen gingen toen samen met de vereniging van Kampereiland. In januari 2001 kwamen daar verenigingen bij uit IJsselmuiden, Wilsum en Kamperveen. In januari 2004 volgde 's Heerenbroek. Zeven schoolverenigingen trachten nu aan het protestant-christelijk onderwijs gestalte te geven onder de naam IRIS.

IRIS is het klassieke woord voor 'regenboog'. De regenboog geeft de veelkleurigheid van het Christelijk Onderwijs weer. De boog bindt ons samen. Bovendien is het een teken van het verbond dat God met zijn schepping sloot.

Contact

Koningin Emmaschool

Marinus Postlaan 1c 
(In het PRISMA)

8264 PB Kampen

038 - 3318987

directie@emmaschoolkampen.nl